Giải câu 3 Bài Tìm số trung bình cộng.

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 27 - SGK Toán 4:

Tìm số trung bình cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9.

Bài làm:

Tổng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 9 là:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45

Trung bình của các số tự nhiên từ 1 đến 9 là: 45 : 9 = 5.

Đáp số: 5

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021