Giải câu 1 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 131

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 131 sgk toán lớp 4

Tính:

a) ; b) \(\frac{16}{5}-\frac{9}{5}\) c) \(\frac{21}{8}-\frac{3}{8}\)

Bài làm:

Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu, ta giữ nguyên mẫu, lấy tử trừ cho nhau;

a) Giữ nguyên mẫu số là 3, lấy tử trừ cho nhau:

;

b) Giữ nguyên mẫu số là 5, lấy tử trừ cho nhau:

c) Giữ nguyên mẫu số là 8, lấy tử trừ cho nhau:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021