Giải câu 3 bài : Dấu hiệu chia hết cho 3

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 98 sgk toán lớp 4

Viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 3

Bài làm:

Hướng dẫn: Chọn ngẫu nhiên số có ba chữ số sao cho tổng ba chữ số chia hết cho 3.

Chẳng hạn : 321 và 606.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021