Giải câu 4 bài nhân một số với một tổng

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 67 - sgk Toán lớp 4

Áp dụng tính chất của một số với một tổng để tính (theo mẫu):

a) 26 x 11 b) 213 x 11

35 x 101 123 x 101

Bài làm:

a) 26 x 11 b) 213 x 11

26 x 11 = 26 x ( 10 + 1) 213 x 11 = 213 x (10 + 1)

= 26 x 1 + 26 x 10 = 213 x 1 + 213 x 10

= 26 + 260 = 213 + 2130

= 286 = 2343

35 x 101 123 x 101

35 x 101 = 35 x (100 + 1) 123 x 101 = 123 x ( 100 + 1)

= 35 x 100 + 35 x 1 = 123 x 100 + 123 x 1

= 3500 + 35 = 12300 + 123

= 3535 = 12423

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021