Giải câu 1 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 143

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 143 sgk toán lớp 4

Tính diện tích hình thoi biết:

a) Độ dài đường chéo là 19cm và 12cm.

b) Độ dài các đường chéo là 30cm và 7dm.

Bài làm:

a) Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 9cm và 12cm.

Diện tích hình thoi = tích hai đường chéo : 2

  • Diện tích hình thoi là:

(cm2 )

b) Độ dài hai đường chéo phải cùng đơn vị nên: 7dm = 70cm

Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 30cm và 70cm.

Diện tích hình thoi = tích hai đường chéo : 2

  • Diện tích hình thoi là:

(cm2 )

Đáp số: a) 114cm2

b) 1050cm2

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021