Giải câu 3 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 128

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 128 sgk toán lớp 4

a) ; b) \(\frac{4}{6}+\frac{18}{27}\) c) \(\frac{15}{25}+\frac{6}{21}\)

Bài làm:

a) ;

Ta thấy: 15 : 3 = 5 và 3 : 3 = 1 nên chia cả tử và mẫu của cho 3.

Rút gọn :

Cộng : = \(\frac{1}{5}+\frac{2}{5}= \frac{1+2}{5} = \frac{3}{5}\)

b)

Rút gọn:

Ta thấy 6 : 2 = 3; 4 : 2 = 2 nên chia cả tử và mẫu của cho 2.

;

Ta thấy 18 : 9 = 2; 27 : 9 = 3 nên chia cả tử và mẫu của cho 9.

Cộng hai phân số:

= \(\frac{2}{3}+\frac{2}{3}= \frac{2 + 2}{3} = \frac{4}{3}\)

c)

Rút gọn:

Ta thấy 15 : 5 = 3; 25 : 5 = 5 nên chia cả tử và mẫu của cho 5.

;

Ta thấy 6 : 3 = 2; 21 : 3 = 7 nên chia cả tử và mẫu của cho 3.

Hai phân số có mẫu số 5 khác 7, nên ta quy đồng về cũng mẫu rồi cộng.

Quy đồng mẫu số:

;

Cộng hai phân số có cùng mẫu là 35:

= \(\frac{3}{5}+\frac{2}{7}=\frac{21}{35}+\frac{10}{35}= \frac{31}{25}\)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021