Giải câu 1 bài Hình thoi sgk Toán 4 trang 140

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 140 sgk toán lớp 4

Trong các hình dưới đây:

Giải câu 1 bài Hình thoi - sgk Toán 4 trang 140

  • Hình nào là hình thoi?
  • Hình nào là hình chữ nhật?

Bài làm:

Hình thoi là hình có hai cặp cạnh đối song song và bốn cạnh bằng nhau.

  • Hình 1, hình 3, hình 4 là hình thoi vì có các điều kiện như trên.
  • Hình 2: có hai cặp cạnh đối song song, nhưng bốn cạnh không bằng nhau nên không phải là hình thoi.
  • Hình 5: có 1 cặp cạnh đối song song nên không phải là hình thoi.

Hình chữ nhật là hình:

  • Hình 2 là hình chữ nhật vì có 2 cặp cạnh đối bằng nhau và có 2 cạnh vuông góc với nhau.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021