Giải câu 3 bài Phép chia phân số sgk Toán 4 trang 136

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 136 sgk toán lớp 4

Tính:

a) x \(\frac{5}{7}\) ; \(\frac{10}{21}\) : \(\frac{5}{7}\) ; \(\frac{10}{21}\) :

b) x \(\frac{1}{3}\) ; \(\frac{1}{15}\) : ; \(\frac{1}{15}\) : \(\frac{1}{3}\)

Bài làm:

a) x \(\frac{5}{7}\) = \(\frac{2 \times 5}{3 \times 7}\) = \(\frac{10}{21}\)

: \(\frac{5}{7}\) = x \(\frac{7}{5}\) = \(\frac{10 \times 7}{21 \times 5}\) = \(\frac{2\times 5 \times 7}{3 \times 7 \times 5}\) = \(\frac{2}{3}\) (Rút gọn cả tử và mẫu cho 7 và 5)

: \(\frac{2}{3}\) = x \(\frac{3}{2}\) = \(\frac{10 \times 3}{21 \times 2}\) = \(\frac{2\times 5 \times 3}{3 \times 7 \times 2}\) = \(\frac{5}{7}\) (Rút gọn cả tử và mẫu cho 2 và 3)

b) x \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{1 \times 1}{5 \times 3}\) = \(\frac{1}{15}\)

: \(\frac{1}{5}\) = x \(\frac{5}{1}\) = \(\frac{1 \times 5}{15 \times 1}\) = \(\frac{1\times 5 }{3 \times 5 \times 1}\) = \(\frac{1}{3}\) (Rút gọn cả tử và mẫu cho 5)

: \(\frac{1}{3}\) = \(\frac{1}{15}\) x \(\frac{3}{1}\) = \(\frac{1 \times 3}{15 \times 1}\) = \(\frac{1\times 3}{3 \times 5 \times 1}\) = \(\frac{1}{5}\) (Rút gọn cả tử và mẫu cho 3)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021