Giải câu 5 bài Ôn tập số đến 100 000 (tiếp theo 2)

  • 1 Đánh giá

Câu 5. Trang 5 - SGK Toán 4

Một nhà máy sản xuất trong 4 ngày được 680 chiếc tivi.

Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu tivi, biết số tivi sản xuất mối ngày là như nhau?

Bài làm:

Một ngày nhà máy sản xuất được:

680 : 4 = 170 (chiếc tivi)

Trong 7 ngày thì nhà máy sản xuất được:

170 x 7 = 1190 (chiếc tivi)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021