Giải bài Luyện tập chung Toán 4 trang 48

  • 1 Đánh giá

Dựa vào cấu trúc sách giáo khoa Toán 4, bài học này sẽ hướng giải các bài tập trong sách 1 cách chi tiết, rõ ràng và dễ hiểu. Hi vọng các con sẽ nắm chắc được kiến thức bài học

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 48 - SGK Toán 4:

Tính rồi thử lại:

a) 35 269 + 27 485

80 326 - 45 719

b) 48 796 + 63 584

10 000 – 8 989

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 48 - SGK Toán 4:

Tính giá trị của biểu thức:

a) 570 - 225 - 167 + 67

168 x 2 : 6 x 4

b) 468 : 6 + 61 x 2

5 625 - 5 000 : (726 : 6 - 113)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 48 - SGK Toán 4:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 98 + 3 + 97 +2

56 + 399 + 1 + 4

b) 364 + 136 + 219 + 181

178 + 277 + 123 + 422

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 48 - SGK Toán 4:

Hai thùng chứa được tất cả là 600l nước. Thùng bé chứa được ít hơn thùng to 120l nước. Hỏi mỗi thùng chứa được bao nhiêu lít nước.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 48 - SGK Toán 4:

Tìm x:

a) x x 2 = 10;

b) x : 6 = 5

=> Xem hướng dẫn giải


  • 33 lượt xem
Chủ đề liên quan