Giải câu 2 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 131

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 131 sgk toán lớp 4

Tính:

a) ; b) \(\frac{7}{3}-\frac{5}{6}\);

c) ; d) \(\frac{9}{2}-3\)

Bài làm:

a) Ta thấy 25 : 5 = 5, nên quy đồng mẫu số của :

= \(\frac{4 \times 5}{5 \times 5}\) =\(\frac{20}{25}\)

Cộng hai phân số:

b) Ta thấy 6 : 3 = 2, nên quy đồng mẫu số của :

= \(\frac{7 \times 2}{3 \times 2}\) = \(\frac{14}{6}\)

Trừ hai phân số:

c) Ta có : 1 = = $\frac{3}{3}$

Cộng hai phân số ta được:

d) Ta có : 3 = = $\frac{6}{2}$

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021