Giải Câu 2 bài Luyện tập chung trang 75

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 75 sgk Toán lớp 4

Tính:

a) 268 x 235

324 x 250

b) 475 x 205

309 x 207

c) 45 x 12 + 8

45 x (12 +8)

Bài làm:

  • Các con thực hiện đặt tính như đã học ở bài trước, hoặc đưa về phép nhân với một tổng hoặc một hiệu
  • Kết quả thu được như sau:

a) 268 x 235 = 62980

324 x 250 = 8100

b) 475 x 205 = 97375

309 x 207 = 63963

c) 45 x 12 + 8 = 540 + 8 = 548

45 x (12 + 8) = 45 x 20 = 900

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021