Giải câu 4 bài : Dấu hiệu chia hết cho 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 95 sgk toán lớp 4

a) Viết số chẵn thích hợp vào chỗ chấm:

340 ; 342 ; 344 ; …; … ; 350

b) Viết số lẻ thích hợp vào chỗ chấm:

8347 ; 8349 ; 8531 ; … ; … ; 8357.

Bài làm:

a) Ta thấy đây là dãy số chẵn liên tiếp nhau, nên số trước cách số liền sau 2 đơn vị, nên ta điền được như sau:

340 ; 342 ; 344 ; 346 ; 348 ; 350

b) Ta thấy đây là dãy số lẻ liên tiếp nhau, nên số trước cách số liền sau 2 đơn vị, nên ta điền được như sau:

8347 ; 8349 ; 8531 ; 8533 ; 8535 ; 8357.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021