Giải câu 1 bài : Luyện tập sgk Toán 4 trang 120

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 120 sgk toán lớp 4

So sánh hai phân số:

a) và \(\frac{1}{5}\)

b) và \(\frac{11}{10}\)

c) và \(\frac{15}{17}\)

d) và \(\frac{22}{19}\)

Bài làm:

a) Ta thấy hai phân số và \(\frac{1}{5}\) có cùng mẫu số là 5, mà 3 > 1 nên:

> \(\frac{1}{5}\)

b) Ta thấy hai phân số và \(\frac{11}{10}\) có cùng mẫu số là 10, mà 9 > 11 nên:

< \(\frac{11}{10}\)

c) Ta thấy hai phân số và \(\frac{15}{17}\) có cùng mẫu số là 17, mà 13 < 15 nên:

< \(\frac{15}{17}\)

d) Ta thấy hai phân số và \(\frac{22}{19}\) có cùng mẫu số là 19, mà 25 > 22 nên:

> \(\frac{22}{19}\)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021