Giải câu 1 Bài Bảng đơn vị đo khối lượng

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 24 - SGK Toán 4:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dag = ....g 1 hg = ....dag

10g =...dag 10 dag =...hg

b) 4 dag = ...g 3 kg = ...hg 2kg 300g = ....g

8 hg = ...dag 7 kg = ....g 2kg 30 g =....g

Bài làm:

Các con xem lại bảng đơn vị đo khối lượng để đổi giữa các đơn vị rồi điền vào chỗ trống nhé:

a) 1 dag = 10 g 1 hg = 10 dag

10g = 1 dag 10 dag = 1 hg

b) 4 dag = 40 g 3 kg = 30 hg 2 kg 300 g = (2 000 + 300) = 2 300 g

8 hg = 80 dag 7 kg = 7 000 g 2 kg 30 g = (2 000 + 30) = 2 030 g

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021