Giải bài tập 4 ôn tập về phép tính tự nhiên (Tiếp) trang 163 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 163 - sgk toán lớp 4

Điền dấu < => thích hợp vào chỗ chấm:

13500...135 x 100 257 ...8762 x 0

26 x 11 ...280 320 : (16 x 2) ...320 : 16 : 2

1600 : 10...1006 15x 8 x 37...37 x 15 x 8

Bài làm:

13500 ... 135 x 100 257 ... 8762 x 0

13500 = 13500 257 > 0

26 x 11 ... 280 320 : (16 x 2) ... 320 : 16 : 2

286 < 280 10 = 10

1600 : 10 ...1006 15x 8 x 37... 37 x 15 x 8

160 < 1006 4440 = 4440

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021