Giải câu 3 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 139

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 139 sgk toán lớp 4

Quãng đường từ nhà anh Hải đến thị xã dài 15 km. Anh Hải đi từ nhà ra thị xã, khi đi được quãng đường thì dừng lại nghỉ một lúc. Hỏi anh Hải còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa thì đến thị xã ?

Bài làm:

Anh Hải đã đi được quãng đường, mà quãng đường dài 15km.

Nên quãng đường anh Hải đi được là của 15.

Quãng đường anh Hải đi được là:

15 x = \(\frac{15 \times 2}{3}\) = \(\frac{3 \times 5 \times 2}{3}\) = 5 x 2 =10 (km)

Quãng đường cần đi tiếp = 15 – quãng đường đã đi được.

Anh Hải còn phải đi tiếp số ki-lô-mét nữa thì đến thị xã là:

15 – 10 = 5 (km)

Đáp số: 5km

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021