Giải Câu 2 bài Luyện tập trang 69

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 70 sgk Toán lớp 4

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

m

3

30

23

230

m x 78

Bài làm:

  • Các con thực hiện đặt phép tính từng giá trị m=3; 30; 23; 230 với 78
  • Sau đó, các con ghi kết quả xuống ô trống tương ứng
  • Khi đó, các con nhận được kết quả như sau:

Giải bài 2 trang 70 sgk Toán 4 | Để học tốt Toán 4

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021