Giải câu 2 Bài Luyện tập chung Toán lớp 4 trang 56

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 56 - SGK Toán 4:

Tính bằng cách thuận tiên nhất:

a) 6 257 + 989 + 743;

b) 5 798 + 322 + 4 678

Bài làm:

a) 6 257 + 989 + 743 = (6 257 +743) + 989 = 7 000 + 989 = 7 989

b) 5 798 + 322 + 4678 = 5 798 + (322 + 4 678) =5 798 + 5 000 = 10 798

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021