Giải câu 1 bài Tìm phân số của một số sgk Toán 4 trang 135

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 135 sgk toán lớp 4

Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có số học sinh được xếp loại khá. Tính số học sinh xếp loại khá của lớp học đó.

Bài làm:

Số học sinh xếp loại khá chiếm số học sinh của cả lớp.

Số học sinh của cả lớp là 35 học sinh nên:

Số học sinh xếp loại khá của lớp học đó là:

35 x = \({{3\times 35} \over 5}\) = \({{3\times 5 \times 7} \over 5}\) = 21 (học sinh)

Đáp số: 21 học sinh

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021