Giải bài Luyện tập Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

  • 1 Đánh giá

Dựa vào cấu trúc sách giáo khoa Toán 4, bài học này sẽ hướng giải các bài tập trong sách 1 cách chi tiết, dễ hiểu và rõ ràng. Hi vọng các con sẽ nắm chắc được kiến thức bài học

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 48 - SGK Toán 4:

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a) 24 và 6

b) 60 và 12;

c) 325 và 99

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 48 - SGK Toán 4:

Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 36. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 48 - SGK Toán 4:

Một thư viện trường học cho học sinh mượn 65 quyển sách gồm hai loại: sách giáo khoa và sách đọc thêm. Số sách giáo khoa nhiều hơn sách đọc thêm là 1 quyển.Hỏi thư viện đã cho học sinh mượn mỗi loại bao nhiêu quyển sách?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 48 - SGK Toán 4:

Hai phân xưởng làm được 1200 sản phẩm. Phân xưởng thứ nhất làm được ít hơn phân xưởng thứ hai 120 sản phẩm. Hỏi mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 48 - SGK Toán 4:

Thu hoạch từ hai thửa ruộng được 5 tấn 2 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn ở thửa ruộng thứ hai là 8 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021