Giải câu 2 Bài Biểu đồ

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 29 - SGK Toán 4:

Biểu đồ bên dưới nói về số thóc gia đình bác Hà đã thu hoạch trong ba năm: 2000, 2001, 2002.

Giải câu 2 Bài Biểu đồ

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi dưới đây:

a) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được mấy tấn thóc?

b) Năm 2002 gia đình bác Hà thu hoạch được nhiều hơn năm 2000 là bao nhiêu tạ thóc?

c) Cả 3 năm gia đình bác Hà thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc? Năm nào thu hoạch được nhiều nhất? Năm nào thu hoạch được ít nhất?

Bài làm:

a) Năm 2 002, nhà bác Hà Thu được số tấn thóc là: 5 x 10 tạ = 50 tạ = 5 tấn.

b) Số thóc nhà bác Hà thu được trong năm 2 000 là: 4 x 10 = 40 tạ = 4 tấn.

Số thóc nhà bác Hà thu hoạch năm 2 002 nhiều hơn năm 2 000 là: 50 - 40 = 10 tạ.

c) Năm 2 001, nhà bác Hà thu hoạch được số thóc là: 3 x 10 = 30 tạ = 3 tấn.

Số tấn thóc trong ba năm mà nhà bác Hà thu hoạch được là: 4 + 3 + 5 = 12 tấn.

Năm thu hoạch được nhiều nhất là: 2 002;

Năm thu hoạch được ít nhất là 2 001.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021