Giải câu 2 Bài Luyện tập Giây, thế kỉ

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 26 - SGK Toán 4:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

3 ngày = ...giờ ngày = ...giờ 3 giờ 10 phút = ....phút

4 giờ = .....phút giờ = ....phút 2 phút 5 giây = ....giây

8 phút = ....giây phút = ...giây 4 phút 20 giây = ...giây

Bài làm:

3 ngày = 3 x 24 giờ = 72 giờ ngày = x 24 giờ = 8 giờ

4 giờ = 4 x 60 phút = 240 phút giờ = x 60 phút = 15phút

8 phút = 8 x 60 giây = 480 giây phút = x 60 giây = 30 giây

3 giờ 10 phút = (3 x 60 + 10) phút = 190 phút 2 phút 5 giây = (2 x 60 + 5) giây = 125 giây

4 phút 20 giây = (4 x 60 + 20) giây = 260 giây

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021