Giải câu 1 Bài So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 22 - SGK Toán 4:

Giải câu 1 Bài So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

1234.....999 35 784.......35 790

8754.......87 540 92 501........92 410

39 680.....39000 + 680 17 600.......17000 + 600

Bài làm:

Các con lần lượt so sánh các cặp số với nhau, rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống nhé:

Số 1 234 có nhiều chữ số hơn số 999 nên lớn hơn: 1 234 > 999

Số 35 784 và số 35 790 có số chữ số bằng nhau, các chữ số ở hành chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm bằng nhau nhưng chữ số ở hàng chục của số 35 784 nhỏ hơn chữ số ở hàng chục của số 35 790 nên số 35 784 nhỏ hơn số 35 790, các con điền dấu nhỏ hơn vào chỗ trống nhé: 35 784 < 35 790

Số 8 754 có số chữ số ít hơn nên nhỏ hơn: 8 754 < 87 540

Số 92 501 có chữ số ở hàng trăm lớn hơn chữ số ở hàng trăm của số 92 410 nên lớn hơn: 92 501 > 92 410

Ta thấy: 39 000 + 680 = 39 680 nên ta điền dấu "=" vào chỗ trống: 39 680 = 39 000 + 680

Ta thấy: 17 000 + 600 = 17 600 nên ta điền dấu "=" vào chỗ trống: 17 600 = 17 000 + 600

Kết quả:

1 234 > 999

35 784 < 35 790

8 754 < 87 540

92 501 > 92 410

39 680 = 39 000 + 680

17 600 = 17 000 + 600

Để học tốt: Trước khi làm bài này, các con phải xem lại cách so sánh hai số tự nhiên với nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021