Giải câu 2 Bài Tìm số trung bình cộng

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 27 - SGK Toán 4:

Bốn em Mai, Hoa, Hưng, Thịnh lần lượt cân nặng là 36 kg; 38 kg; 40 kg; 34 kg. Hỏi trung bình mỗi em cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài làm:

Tổng số cân nặng của bốn em là: 36 + 38 + 40 + 34 = 148 kg.

Cân nặng trung bình của bốn em là: 148 : 4 = 37 kg.

Đáp số: 37 kg.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021