Giải Câu 1 bài Nhân với số có hai chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 69 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 86 x 53;b) 33 x 44;c) 157 x 24;d) 1122 x 19

Bài làm:

a) b)

c) d)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021