Giải câu 1 bài Diện tích hình thoi sgk Toán 4 trang 142

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 142 sgk toán lớp 4

Tính diện tích của

a) Hình thoi ABCD, biết AC = 3cm, BD = 5cm

b) Hình thoi MNPQ, biết MP = 7cm, NQ = 4cm

Bài làm:

a) Hình thoi ABCD có độ dài hai đường chéo AC = 3cm, BD = 5cm.

Áp dụng công thức : Diện tích hình thoi = tích hai đường chéo : 2

  • Diện tích hình thoi ABCD:

b) Hình thoi MNPQ có độ dài hai đường chéo MP = 7cm, NQ = 4cm.

Áp dụng công thức : Diện tích hình thoi = tích hai đường chéo : 2

  • Diện tích hình thoi MNPQ :

Đáp số: a) cm2.

b) 14cm2

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021