Giải câu 3 Bài Biểu thức có chứa ba chữ

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 44 - SGK Toán 4:

Cho biết m = 10, n = 5, p = 2. Tính giá trị biểu thức:

a) m + n + p

m + ( n + p)

b) m - n - p

m - (n + p)

c) m + n x p

(m + n) x p

Bài làm:

Thay m = 10, n = 5, p = 2 vào các biểu thức, ta có các kết quả sau:

a) m + n + p = 10 + 5 + 2 = 17

m + ( n + p) = 10 + ( 5 + 2) = 17

b) m - n - p = 10 - 5 - 2 = 3

m - ( n + p )= 10 - (5 + 2) = 3

c) m + n x p = 10 + 5 x 2 = 20

(m + n) x p = ( 10 + 5 ) x 2 = 30

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021