Giải Câu 1 bài Chia cho số có hai chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 81 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 288 : 24 b) 469 : 67

740 : 45 397 : 56

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021