Giải câu 3 Bài Luyện tập Triệu và lớp triệu

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 16 - SGK Toán 4:

Viết các số sau:

a, Sáu trăm mười ba triệu.

b, Một trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm linh năm nghìn.

c, Năm trăm mười hai triệu ba trăm hai mươi sáu nghìn một trăm linh ba.

d, Tám mươi sáu triệu không trăm linh bốn nghìn bảy trăm linh hai.

e, Tám trăm triệu không trăm linh bốn nghìn bảy trăm hai mươi.

Bài làm:

a, 613 000 000

b, 131 405 000

c, 512 326 103

d, 86 004 702

e, 800 004 720

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021