Giải câu 1 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 144

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 144 sgk toán lớp 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Trong hình bên:

Giải câu 1 bài Luyện tập chung - sgk Toán 4 trang 144

a) AB và DC là hai cạnh đối diện song song và bằng nhau

b) AB vuông góc với AD

c) Hình tứ giác ABCD có 4 góc vuông

d) Hình tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau.

Bài làm:

Do ABCD là hình chữ nhật nên có :

  • các cặp cạnh đối song song và bằng nhau.
  • 4 góc vuông.

a) Dựa vào tính chất của hình chữ nhật nêu trên phát biểu : '' AB và DC là hai cạnh đối diện song song và bằng nhau'' là đúng. Điền Đ

b) Do ABCD là hình chữ nhật nên ''AB vuông góc với AD'' là phát biểu đúng. Điền Đ

c) Do ABCD là hình chữ nhật nên ''Hình tứ giác ABCD có 4 góc vuông'' là phát biểu đúng. Điền Đ.

d) ABCD là hình chữ nhật nên chỉ có các cặp cạnh bằng nhau. “Hình tứ giác ABCD có 4 cạnh bằng nhau'' là phát biểu sai. Điền S.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021