Giải câu 2 Bài Phép cộng

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 39 - SGK Toán 4:

Tính:

a) 4685 + 2347 b) 186 954 + 247 436

6094 + 8566 514 625 + 82 398

57 696 + 814 793 575 + 6 425

Bài làm:

Các con đặt phép tính theo đúng quy tắc rồi áp dụng quy tắc cộng để làm bài tập này nhé:

Giải câu 2 Bài Phép cộng

Đáp số:

a) 4685 + 2347 = 7032 b) 186 954 + 247 436 = 434 390

6094 + 8566 = 14 660 514 625 + 82 398 = 597 023

57 696 + 814 = 58 510 793 575 + 6 425 = 800 000

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021