Giải Câu 3 Bài luyện tập trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 68 sgk Toán lớp 4

Tính:

a) 217 x 11

217 x 9

b) 413 x 21

413 x 19

c) 1234 x 31

875 x 29

Bài làm:

a) 217 x 11

= 217 x (10 +1)

= 217 x 10 + 217 x 1

= 2170 + 217 = 2387

b) 413 x 21 = 413 x (20 + 1)

= 413 x 20 + 413 x 1 = 8673

c) 1234 x 31 = 1234 x (30 +1)

= 1234 x 30+ 1234 x 1

= 37020 + 1234 = 38254

217 x 9 = 217 x (10-1)

= 217 x 10 - 217 x 1

= 2170 - 217 = 1953

413 x 19 = 413 x (20-1)

= 413 x 20 - 413 x 1 = 7847

875 x 29 = 875 x (30 -1)

= 875 x 30 - 875 x 1

= 26250 - 875 = 25375

Chú ý: Các con đưa về dạng phép nhân với một hiệu và phép nhân với một tổng

Sao cho xuất hiện số hạng có tận cùng là 0

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021