Giải câu 2 bài : Dấu hiệu chia hết cho 2

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 95 sgk toán lớp 4

a) Viết bốn số có hai chữ số, mỗi số đều chia hết cho 2

b) Viết hai số có ba chữ số, mỗi số đều không chia hết cho 2

Bài làm:

a) Ta có chọn ngẫu nhiên các số có hai chữ số mà chữ số tận cùng là 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 thì số đó chia hết cho 2:

Chẳng hạn: 12 ; 32 ; 34 ; 58.

b) Ta có chọn ngẫu nhiên các số có ba chữ số mà chữ số tận cùng là 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 thì số đó không chia hết cho 2.

Chẳng hạn : 311 ; 453.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021