Giải câu 3 Bài Hai đường thẳng song song

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 51 - SGK Toán 4:

Trong mỗi hình dưới đây:

a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau;

b) Nêu tên cặp cạnh vuông góc với nhau.

Giải câu 3 Bài Hai đường thẳng song song

Bài làm:

a. Những cặp cạnh song song với nhau:

  • MN song song với QP (Hình MNPQ).
  • DI song song với GH (Hình DEGHI)

b. Những cặp cạnh vuông góc với nhau:

  • NM vuông góc với MQ (Hình MNPQ)
  • MQ vuông góc với QP (Hình MNPQ)
  • DI vuông góc với IH (Hình DEGHI)
  • IH vuông góc với GH (Hình DEGHI).
  • DE vuông góc với EG (Hình DEGHI)
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021