Giải câu 3 Bài Bảng đơn vị đo khối lượng

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 24 - SGK Toán 4:

Giải câu 3 Bài Bảng đơn vị đo khối lượng

5 dag ....50 g 4 tạ 30 kg.....4 tạ 3 kg

8 tấn .....8 100 kg 3 tấn 500 kg.......3 500 kg

Bài làm:

5 dag ....50 g

Ta có 5 dag = 50 g, nên 5 dag = 50 g

8 tấn .....8 100 kg

Ta có: 8 tấn = 8 000 kg, nên 8 tấn < 8 100 kg

4 tạ 30 kg.....4 tạ 3 kg

Ta có: 30 kg > 3 kg nên 4 tạ 30 kg > 4 tạ 3 kg

3 tấn 500 kg.......3500 kg

Ta có: 3 tấn 500 kg = 3 500 kg, nên 3 tấn 500 kg = 3 500 kg.

Kết quả:

5 dag = 50 g

8 tấn < 8 100 kg

4 tạ 30 kg > 4 tạ 3 kg

3 tấn 500 kg = 3 500 kg.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021