Giải câu 2 Bài So sánh các số có nhiều chữ số

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 13 - sgk toán 4:

Tìm số lớn nhất trong các số sau:

59 876; 651 321; 499 873; 902 011.

Bài làm:

Số lớn nhất trong các số đã cho là: 902 011.

Chú ý: Để tìm được số lớn nhất trong các số đã cho, các con cần thực hiện so sánh các số đã cho với nhau.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021