Giải Câu 2 bài Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 83

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 84 sgk Toán lớp 4

Mỗi vận động viên đua xe đạp trong 1 giờ 15 phút đi được 38 km 400m. Hỏi trung bình mỗi phút người đó đi được bao nhiêu mét?

Bài làm:

Đổi đơn vị: 1 giờ 15 phút = 75 phút

38 km 400 m = 38 400 m

Trung bình mỗi phút người đó đi được:

38 400 : 75 = 512 (m)

Đáp số: 512 mét

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021