Giải câu 4 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 133

  • 2 Đánh giá

Câu 4: Trang 133 sgk toán lớp 4

Tính rồi rút gọn:

a) x $\frac{4}{5}$

b) x $\frac{3}{7}$

c) x $\frac{13}{7}$

Bài làm:

a) x $\frac{4}{5}$ = $\frac{5 \times 4}{3 \times 5}$= $\frac{20}{15}$ = $\frac{20 : 5}{15 : 5}$ = $\frac{4}{3}$

b) x $\frac{3}{7}$ = $\frac{2 \times 3}{3 \times 7}$ = $\frac{2}{7}$ (rút gọn cả tử và mẫu cho 3)

c) x $\frac{13}{7}$ = $\frac{7 \times 13}{13 \times 7}$ = $\frac{1}{1}$ = 1 (rút gọn cả tử và mẫu cho 7 và 13).

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021