Giải Câu 1 Bài luyện tập trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 68 sgk Toán lớp 4

Tính:

a) 135 x (20 +3)b) 642 x (30 - 6)
427 x (10 + 8)287 x (40 - 8)

Bài làm:

Bài toán này, các con thực hiện phép tính áp dụng nhân một số với một tổng:

a) 135 x (20 + 3)

= 135 x 20 + 135 x 3

= 2700 + 405

= 3105

b) 642 x (30 -6)

= 642 x 30 - 642 x 6

= 19260 - 3852

= 15408

427 x (10 + 8)

= 427 x 10 + 427 x 8

= 4270 + 3416

= 7686

287 x (40 -8)

= 287 x 40 - 287 x 8

= 11480 - 2296

= 9184

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021