Giải câu 2 bài : Phân số bằng nhau sgk Toán lớp 4 trang 111

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 112 sgk toán lớp 4

Tính rồi so sánh kết quả:

a) 18 : 3 và (18 x 4 ) : (3 x 4);

b) 81 : 9 và ( 81 : 3) : (9 : 3)

Bài làm:

a) Ta có : 18 : 3 = 6 ;

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước ta được: (18 x 4 ) : (3 x 4) = 73 : 12 = 6

Vậy 18 : 3 = (18 x 4 ) : (3 x 4) = 6

b) Ta có : 81 : 9 = 9 ;

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước ta được : ( 81 : 3) : (9 : 3) = 27 : 3 = 9

Vậy 81 : 9 = ( 81 : 3) : (9 : 3) = 9

Nhận xét: Nếu nhân (hoặc chia) số bị chia và số chia với cùng một số tự nhiên khác 0 thì giá trị của thương không đổi.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021