Giải Câu 2 bài Chia một tích cho một số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 79 sgk Toán lớp 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất: (25 x 36 ): 9

Bài làm:

(25 x 36 ): 9 = 25 x (36 : 9) = 25 x 4 = 100

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021