Giải bài tập 5 trang 161 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 161 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp để có:

a) Ba số tự nhiên liên tiếp:

67 ; ... ; 69. 798; 799; ... ...; 1000; 1001.

b) Ba số chẵn liên tiếp:

8; 10; .... 98; ... ;102. ... ;1000; 1002

c) Ba số lẻ liên tiếp:

51; 53; ... 199 ; ... ; 203. ... ; 999; 1001

Bài làm:

a) Ba số tự nhiên liên tiếp:

67 ; 68 ; 69. 798; 799; 800 999 ; 1000; 1001.

b) Ba số chẵn liên tiếp:

8; 10; 12 98; 100 ;102. 998 ;1000; 1002

c) Ba số lẻ liên tiếp:

51; 53; 55 199 ; 201; 203. 997 ; 999; 1001

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021