Giải câu 3 bài Giới thiệu tỉ số sgk Toán 4 trang 147

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 147 sgk toán lớp 4

Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái

a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ.

b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ.

Bài làm:

Một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái.

Số bạn trong tổ đó là: 5 + 6 =11 (bạn)

a) Tổ có 5 bạn trai và cả tổ có 11 bạn.

Tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ là: 5 : 11 hay

b) Tổ có 6 bạn gái và cả tổ có 11 bạn.

Tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ là:

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021