Giải câu 2 bài : Luyện tập chung Toán lớp 4 trang 91 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 91 sgk toán lớp 4

Biểu đồ dưới đây cho biết số giờ có mưa của từng ngày trong 1 tuần lễ (có mưa nhiều) ở một huyện vùng biển:

Giải bài : Luyện tập chung - Toán lớp 4 trang 91 SGK

a) Ngày nào có mưa với số giờ nhiều nhất?

b) Ngày thứ 6 có mưa trong mấy giờ?

c) Ngày không có mưa trong tuần lễ là thứ mấy?

Bài làm:

Hướng dẫn: Dựa vào biều đồ ta thấy các cột thể hiện lượng mưa (dóng theo hàng ngang ta biết được số giờ mưa) các thứ trong tuần mưa. Từ đó ta trả lời được các câu hỏi như sau:

a) Cột cao nhất là mưa trong 6 giờ. Vậy thứ năm có mưa nhiều nhất

b) Thứ 6 có mưa trong 2 giờ.

c) Ngày không có mưa là thứ tư.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021