Giải Câu 3 bài Luyện tập trang 83

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 83 sgk Toán lớp 4

Mỗi bánh xe đạp cần 36 nan hoa. Hỏi có 5260 nan hoa thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp 2 bánh và còn thừa bao nhiêu nan hoa?

Bài làm:

Mỗi xe đạp cần: 36 x 2 = 71 (nan hoa)

Thực hiện phép chia: 5260 : 72 = 73 (dư 4)

Vậy lắp được nhiều nhất 73 chiếc xe đạp và thừa 4 nan hoa

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021