Giải Câu 3 bài Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 73 sgk Toán lớp 4

Trung bình mỗi con gà đẻ ăn hết 104g thức ăn trong một ngày. Hỏi trại chân nuôi cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho 375 con gà máu để ăn trong 10 ngày?

Bài làm:

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong 1 ngày là:

104 x 375 = 39000 (g)

Đổi: 39000 g = 39 kg

Số thức ăn trại chăn nuôi cần trong 10 ngày là:

39 x 10 = 390 (kg)

Đáp số: 390 kg

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021