Giải câu 1 bài nhân một số với một hiệu

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 67 - sgk Toán lớp 4

Tính giá trị của biểu thức rồi viết vào ô trống ( theo mẫu):

Giải bài nhân một số với một hiệu

Bài làm:

Giải bài nhân một số với một hiệu

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021