Giải Câu 1 bài Chia cho số có ba chữ số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 86 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 2120 : 424 b) 6420 : 321

1935 : 354 4957 : 165

Bài làm:

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021