Giải câu 3 bài luyện tập chung sgk toán 3 trang 83

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 83 sgk toán lớp 3

Tính giá trị của biểu thức:

123 x (42 – 40)

(100 + 11) x 9

72 : (2 x 4)

64: (8 : 4)

Bài làm:

  • 123 x (42 – 40) =123 x 2 = 246
  • (100 +11) x 9=111 x 9 = 999
  • 72 : (2 x 4) = 72 : 8 = 9
  • 64 : (8 : 4) = 64 : 2 =32

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021